Pravidla hry Vlajková

Základní údaje

Jedná se o bojovou, fyzicky i psychicky náročnou hru. Hra se hraje po dobu 24 hodin. Přestože se jedná o hru bojovou, není hlavním účelem hry někoho zranit, ale sáhnout si za hranice svých možností. Průběh hry není nějak kontrolován, závisí jen na osobní cti každého z hráčů.

Hraje se v týmech o 10-15 lidech. Optimální věk je 15-25 let, ale to pro účast není podmínkou.

Princip hry

Před zahájením hry si každý tým, respektive týmem zvolený kapitán vylosuje barvu. Poté dostane vlajku příslušné barvy a tu upevní na tyč. K vlajce dostane i několik rolí krepového papíru vylosované barvy.

Po zahájení hry (obvykle v 10:00) všechny týmy vybíhají ve směru jim přidělené výseče, přičemž jeden z družstva nese vlajku. Běh trvá 2 min (lze měnit podle členitosti terénu). Po dvou minutách běhu se tým zastaví a v okruhu 100-150 metrů od místa, kam byla dopravena vlajka, vyhledají vhodné místo pro svůj kemp. V následujících dvaceti minutách svůj kemp vybudují. Po vybudování kempu (10:22) začíná vlastní hra. Každý z hráčů si naváže fáborek a dále vše závisí jen na něm.

Úkolem družstva je najít všechny ostatní kempy a po vyhledání kempů nosit vlajky do svého kempu a to až do neděle do 10:00. Během hry je vyhlášeno několik prémiových časů, ve kterých se vypisuje bodová prémie za vlajky v kempech. Dále jsou vyhlašovány kapitánské porady, kde si hráči ujasňují některé nejasnosti, popř. dávají připomínky ke hře.

Boj mezi jednotlivými hráči probíhá tak, že si vzájemně strhávají fáborky. Za každého strženého protivníka, se družstvu přidělují body. Za splnění určitých podmínek je možné, aby jednotlivé týmy tvořili koalice.

Vítězem se stává to družstvo, které získá nejvíce bodů ze stržených protivníků a zejména přinesených vlajek do jejich kempu.

Klíčová slova

Vlajka - Před zahájením hry každé družstvo dostane plátěnou vlajku (po ukončení hry jí, pokud to její stav dovolí, vrátí). Vlajka se připevní na tyč, která musí být rovná a hladká bez ostrých suků. Délka tyče musí být v rozmezí 1,3 - 1,7 m. Tyč si každé družstvo opatří samo. Hmotnost tyče by měla být taková, aby i nejslabší účastník hry s ní mohl bez problémů běžet, popřípadě jí házet (tj. asi do 1,5 kg).

Výseč - Každé družstvo ji dostane přidělenu po losování barev, před zahájením hry. Každá výseč je dána svými hranicemi (hranice připraví pořadatelé). Tyto hranice vymezují směr, ve kterém bude tým hledat místo pro svůj kemp.

Kemp (též herní kemp) tvoří dvojice soustředných kruhů o poloměrech 1,5 a 3 m. Ve vnitřním kruhu jsou umístěny vlajky, sešit, tužka, hodinky, sklenice na svíčku a svíčky. Vlajka musí stát přibližně ve středu kruhů a to tak, aby byla na první pohled vidět! Do sešitu se zapisují budy za donesené vlajky. Od setmění do rozednění musí být kemp označen hořící svíčkou. Hranice kempu musí být zřetelně označeny větvemi popř. natrhanou travou. Nejméně ze 3/4 musí být kemp dobře přístupný. To znamená bez neprostupného mlází, trnkových keřů, vodních toků, protitankových ježků, skalních srázů apod. Uvnitř kempu smí být maximálně 5 stromů.
Ve vnitřním kruhu jsou nesmrtelní útočníci proti obráncům, ale ne proti útočníkům z jiného družstva. V mezikruží jsou nesmrtelní obránci.
Útočníci smí z vnitřního kruhu vlajky odnášet nebo vyhazovat. Vyhodit smí však pouze jednu vlajku, potom musí z kempu vyběhnout a případně se do něj opět vrátit. Vyhozenou vlajku může sebrat kdokoliv.

Kemp mrtvých je místo přibližně ve středu herní plochy, ze kterého se na začátku vybíhá. Je-li někdo během hry zneškodněn (v souladu s pravidly a dobrým svědomím), přesune se do kempu mrtvých. Zde má každý tým svůj sešit, do kterého se zapisují všichni jimi zneškodnění.
V kempu mrtvých se mohou zdržovat i hráči, kteří si chtějí odpočinout, uvařit, najíst se nebo mají náladu na spánek. Kromě sešitů týmů zde bude umístěn ještě jeden sešit, do kterého se budou zapisovat stížnosti. Pro řešení stížností se zde budou během hry pořádat kapitánské porady.
Na území kempu mrtvých se nesmí bojovat (všichni jsou zde nesmrtelní).

Fáborky - Každý hráč má na své slabší ruce (pravák obvykle na levé a levák obvykle na pravé) uvázán fáborek. Fáborek je proužek krepového papíru o šířce 1-2 cm uvázaný jednou okolo ruky. Fáborek nesmí být upevněn na holé ruce a musí být upevněn 10-15 cm nad loktem. Pro upevnění fáborku v této výšce může být použitý svírací špendlík, ale tak, aby nedošlo ke zranění právě trhajícího protivníka. Fáborek nesmí mít stejnou barvu jako oblečení a nesmí být zakryt záhyby rukávu. Pokud se fáborek během hry na ruce sroluje, nebo se sám přetrhne, není to bráno jako stržení od protivníka. Hráč je v tomto případě povinen si fáborek upravit popř. si navázat nový.

Souboje - Při souboji si hráči snaží vzájemně strhnout fáborek. Je-li někdo stržen, dále se boje neúčastní a jde do kempu mrtvých. Tam se zapíše do sešitu toho družstva, jehož hráč ho strhnul. Jeden z údajů, který se do sešitu zapisuje, je i čas příchodu do kempu mrtvých. Po uplynutí dvaceti minut od zapsaného příchodu si hráč smí navázat fáborek a vrátit se do hry. Počet životů je omezen pouze množstvím krepového papíru. Při vlastním souboji je zakázáno používat jakékoliv údery, kopy nebo snad zbraně. Je zakázáno i protivníka držet. Ještě jedno doporučení, pokud váš soupeř upadne, nechte ho vstát a hlavně nebuďte agresivní, chcete si zahrát a ne se zabít, ne? Je-li jeden z aktérů souboje přesvědčen o tom, že soupeř má špatně upevněn fáborek, může ho upozornit a soupeř si musí fáborek upravit.
Pokud dojde ke vzájemnému stržení dvou hráčů a nelze jednoznačně rozlišit, kdo byl první, záleží na vzájemné dohodě. Buď mohou jít oba do kempu mrtvých, což je remíza, a nebo se navázat a souboj do stržení jednoho z nich opakovat. V tomto případě je zakázáno, aby se do souboje přidala třetí osoba.

Přenášení vlajek - Každý hráč smí přenášet pouze jednu vlajku, ale může ji při přenášení někomu předat. Trasa přenosu vlajky musí být pokud možno přímočará bez zbytečného zacházení. Hráč se může s vlajkou na 5 min (celkem, ne opakovaně) zastavit a někam schovat. Potká-li někdo cizího hráče nesoucího vlajku, může mu strhnout fáborek a vlajku si vzít do svého kempu. Pokud ovšem byla vlajka ukořistěná v kempu hráče, který souboj vyhrál (na to vás jistě ochotně upozorní strhnutý hráč), žádné body za ní nelze připočítávat.

Koalice - Během hry se mohou 2 družstva dohodnout a uzavřít koalici. Koalice musí být doložená smlouvou (zápis v knize připomínek v kempu mrtvých). Ve smlouvě musí být přesný čas uzavření koalice, barvy družstev a doba platnosti a to buď dobou trvání nebo časem ukončení. Koalice smí trvat maximálně 1 hodinu a maximálně dvakrát mezi dvěma stejnými družstvy. Smlouva musí být stvrzena podpisy kapitánů. Každé družstvo může uzavřít současně jen jednu koalici. Koalice se nesmějí uzavírat, hrají-li jen 4 družstva nebo méně a nebo má-li tým více než 15 hráčů. Je zakázáno, aby spolčená družstva přenášela vlajky mezi svými kempy.

Kapitánská porada - Kapitánská porada slouží k řešení problémů vznikajících během hry. Účastní se jí kapitáni všech družstev a případně i pořadatelé. Porada se koná v kempu mrtvých. Během porady se hra přerušuje. Všichni hráči se musí vrátit do svých kempů a vyčkat na příchod svého kapitána, který jim řekne co se na radě projednávalo. První kapitánské porada se koná ve 12:00, další podle dohody kapitánů, ale nejdříve po čtyřech hodinách.

Bodování, prémiové časy a body v prémii

Strhnutý fáborek protivníka10 bodů
Cizí donesená vlajka30 bodů
Vlastní donesená vlajka50 bodů
Prémie za všechny vlajky v kempu250 bodů

Prémiové časy - Během hry jsou vyhlášeny tzv. prémie. pokud se v časovém rozmezí minutu před a minutu po prémii nachází nějaká vlajka, dostává družstvo bodovou prémii, kterou si hned zapisuje do sešitu. Prémiové časy jsou ve 14:00, 18:00, 22:00, 2:00, 6:00 a závěrečná prémie v 10:00. Body v prémii:

Cizí vlajka+ 50 bodů
Vlastní vlajka+ 250 bodů
Prémie za všechny vlajky v kempu+ 500 bodů